Regulamin rekrutacji

Zasady dotyczące przyznawania punktów w rekrutacji kandydatów
do oddziałów klasy pierwszej

III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2021/2022

  

PODSTAWA PRAWNA

1) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej:

 

Punkty za egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

Punkty za świadectwo - max. 100 pkt.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych (punktowanych podczas rekrutacji) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty w następujący sposób:

- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty.

 

W poszczególnych oddziałach z ustalonymi przedmiotami rozszerzonymi przyznaje się punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:

Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A biologia, chemia,
język angielski
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1B biologia, chemia,
matematyka
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1C język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1D matematyka, fizyka,
informatyka
język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1E język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1F matematyka, geografia,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1G matematyka, informatyka,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, informatyka
1H wiedza o społeczeństwie, geografia,
język angielski
język polski, matematyka,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).