Regulamin rekrutacji

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 9:00 – 15:00

 

 

Zasady dotyczące przyznawania punktów w rekrutacji kandydatów
do oddziałów klasy pierwszej

III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
na rok szkolny 2021/2022

  

PODSTAWA PRAWNA

1) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej:

 

Punkty za egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty w następujący sposób:

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

Punkty za świadectwo - max. 100 pkt.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max. 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

Oceny z zajęć edukacyjnych (punktowanych podczas rekrutacji) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty w następujący sposób:

- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty.

 

W poszczególnych oddziałach z ustalonymi przedmiotami rozszerzonymi przyznaje się punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:

Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji
1A biologia, chemia,
język angielski
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1B biologia, chemia,
matematyka
język polski, matematyka,
biologia, chemia
1C język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1D matematyka, fizyka,
informatyka
język polski, matematyka,
fizyka, informatyka
1E język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
język polski, matematyka,
historia, wiedza o społeczeństwie
1F matematyka, geografia,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, geografia
1G matematyka, informatyka,
język angielski
język polski, matematyka,
język angielski, informatyka
1H wiedza o społeczeństwie, geografia,
język angielski
język polski, matematyka,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 

 

 

Zasady dostarczania dokumentów do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
w ramach rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej
na rok szkolny 2021/2022

 

Kierując się troską o Państwa i własne bezpieczeństwo, uwarunkowaną stanem epidemii, informujemy, że wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2021/2022 należy umieszczać w specjalnie do tego celu przygotowanej urnie znajdującej się w siedzibie III Liceum w Radomiu (ul. Traugutta 44) dostępnej w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.

Dokumenty powinny być włożone do zaklejonej koperty opisanej numerem systemowym kandydata (jest to numer, który widnieje w lewym górnym rogu na pierwszej stronie wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły).

Wnioski oraz dodatkowe dokumenty należy umieszczać w urnie przeznaczonej na dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej III Liceum w Radomiu na rok szkolny 2021/2022 tylko wówczas, gdy III Liceum w Radomiu jest szkołą pierwszego wyboru kandydata. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, czy wydrukowany wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach zarówno przez kandydata, jak i co najmniej przez jednego rodzica / opiekuna prawnego oraz został opatrzony stosowną datą.

We wniosku prosimy podać numery telefonów oraz adresy e-mail rodziców / opiekunów prawnych kandydatów. W przypadku konieczności skontaktowania się z kandydatem lub jego rodzicami / opiekunami prawnymi (np. braki lub błędy w złożonej dokumentacji) powyższe dane kontaktowe ułatwią skuteczne podjęcie działania.

W przypadku zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć dokument dotyczący wycofania wniosku z systemu Nabór – Szkoły ponadpodstawowe.

Informacje dotyczące wszelkich dodatkowych dokumentów składanych podczas rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej III Liceum w Radomiu znajdują się na stronie internetowej III Liceum w Radomiu w zakładce: Rekrutacja – Dokumenty.

Odebranie dokumentów (np. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej bądź oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) może nastąpić jedynie osobiście, dokonuje tego rodzic / opiekun prawny kandydata. Można tego dokonać w siedzibie szkoły tylko w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 9:00 – 15:00

W siedzibie szkoły zachowane są reguły sanitarne: maseczki, płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ze względu na obowiązujący stan epidemii bardzo prosimy wszystkie osoby odwiedzające szkołę w celach rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń reżimu sanitarnego.